RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van het Documentaire Instituut Amsterdam (DIA). Momenteel wordt het DIA bestuurd door Hilbert Kamphuisen, Jennifer Middleton en Alexandra Schüssler..

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisering van de doelstellingen van het DIA, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de naleving van wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de resultaatontwikkeling, de financiering van het DIA, de inzet van mensen en middelen en de voor het DIA relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De verantwoordelijkheid voor het besturen van het DIA berust bij de Raad van Bestuur als collectief. Ieder lid heeft daarbij op basis van een onderlinge taakverdeling zijn specifieke aandachtsgebieden. In het Reglement voor de Raad van Bestuur zijn de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Bestuur, alsmede procedureregels voor de omgang met, de informatieverschaffing aan en het afleggen van verantwoording ten opzichte van Raad van Advies neergelegd.

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Advies en de Wetenschappelijke Raad op de hoogte van de gang van zaken, overlegt over alle belangrijke aangelegenheden en legt belangrijke besluiten voor aan de Raad van Advies. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke informatie.

Hilbert Kamphuisen – bestuursvoorzitter – algemene zaken
Jennifer Middleton – bestuurslid financiële zaken
Alexandra Schüssler – Bestuurslid onderwijs film & kunsten